Despre DSIIC


Departamentul este implicat direct prin intermediul Centrului „Altiero Spinelli” în elaborarea a două reviste înscrise în baze de date internaţionale: Revista Română de Guvernanţă Europeană şi Revista Română de Studii Internaţionale, iar Centrul de Studii de Securitate coordonează o publicație periodică în domeniul studiilor de securitate.

Atentă la modificările pe care societatea le resimte, conducerea Departamentului de Studii Internaționale și Istorie Contemporană a promovat pe parcursul timpului programe de studiu racordate la realitățile contemporane și la nevoile pieței forței de muncă. În cadrul Departamentului funcționează două specializări la nivel licenţă, Relaţii Internaţionale şi Studii Europene şi Studii de Securitate, o specializare cu totul nouă în mediul academic românesc. De asemenea, Departamentul a dezvoltat un masterat în Managementul Securităţii în Societatea Contemporană (învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă), un masterat în domeniul relațiilor internaționale și al comunicării internaționale – Leadership și comunicare în organizații internaționale, precum şi un masterat în Evaluarea politicilor şi a programelor publice europene. Pentru a completa ciclul de învățământ, Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană a susținut înființarea Şcolii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate, prima şcoală doctorală pe domeniul Relaţii Internaţionale şi Studii Europene din România.

Cercetarea ştiinţifică a Departamentului este atestată de numărul important de granturi şi proiecte naţionale şi internaţionale câştigate până în prezent. La nivelul Departamentului funcţionează o catedră „Jean Monnet”, condusă de profesorul Adrian Liviu Ivan și module Jean Monnet legate de problematica securităţii minorităţilor etnice şi naţionale și de dezvoltarea cetățeniei europene. La acestea se mai adaugă și alte proiecte și colaborări cu universități și centre de cercetare din țară și din străinătate.
În cadrul Departamentului îşi desfăşoară activitatea Centrul „Altiero Spinelli” de Studiere a Organizării Europene (CASSOE), institut de cercetare consacrat atât în mediul academic clujean, cât şi în cel naţional şi internaţional, şi, mai nou înfiinţatul Centru de Studii de Securitate.

Departamentul este implicat direct prin intermediul Centrului „Altiero Spinelli” în elaborarea a două reviste înscrise în baze de date internaţionale: Revista Română de Guvernanţă Europeană şi Revista Română de Studii Internaţionale, iar Centrul de Studii de Securitate coordonează o publicație periodică în domeniul studiilor de securitate.

Calitatea Departamentului este susținută de înaltul nivel ştiințific, pedagogic şi de specialitate al personalului didactic, care reuneşte mari personalităţi ale Universității Babeș-Bolyai şi nu numai. Corpul didactic al Departamentului de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană este format din cadre didactice titulare ale Facultăţii de Istorie şi Filosofie, dar şi a altor facultăţi din cadrul universității, din cadre didactice asociate, specialişti de înaltă ţinută academică şi profesională, precum şi din cercetători din cadrul Şcolii Doctorale de Relaţii Internaţionale şi Studii de Securitate.

Departamentul de Studii Internaționale și Istorie Contemporană îşi propune, pentru viitor, consolidarea cercetării ştiinţifice şi a prestaţiei didactice în domeniile studiilor de securitate, relaţiilor internaţionale şi al istoriei contemporane şi recente